Monthly Archives: October 2015

Join for walking this Saturday

hej,
Det blir vandring i naturen nu på lördag 24 oktober.
Samling utanför Lund C vita stationsbyggnaden senast 9.35 (hinna köpa biljetter tillsammans) – Tåg till Höör 9.45 (pågatåg mot Kristiansstad) och buss till Frostavallen – då är man uppe i skogen.
Vandra kanske fyra-fem timmar, ta med picnic. Det blir också bön i naturen.
Gå tillsammans är en fin erfarenhet, där kan man få distans till var man annars tänker på. Och uppleva dom andra på ett nytt sätt.

Hello, there will be a waking in nature this Saturday  Oct 24th.
We gather outside Lund C main, white stationbuilding – latest 9.35.
Train at 9.45 to Höör (pågatåg towards Kristiansstad) then bus to Frostavallen.
Walk for about four hours? five? bring picnic, also  prayer in the forest.

Walking makes community, breathing and take distance to ordinary thoughts. And experience others in a new way,

yours br Björn bjorn@dominikan.nu  076-2763667

Big change?

Hej,
nu är vi en bit in på terminen och en hel del nya studenter har kommit till Domino. Det är en särskild uppgift för oss att ta emot nya studenter och bidra till något som utmärker Jesus Kristus: gästfrihet.
Gästfrihet –  att visa intresse för det som man inte själv omedelbart anknyter till. Ofta kan det ske genom frågor. Eller att följa en bit på vägen och inte fylla utrymmet med sitt eget. Tyst gemenskap kan också ha sin plats bland oss.
Några stycken som varit här länge åkt iväg, Evelina till exempel. Det är en fråga för oss hur vi skapar en gemenskap när den stabila kärnan är ganska liten. Inte helt lätt! Att erbjuda något annat än en social miljö (det finns det många av i Lund) – utbyte och fördjupning kring den kristna tron, en plats där man kan hitta en väg till en omvälvande förändring i livet. Något annat och mycket mer spännande än på annat håll i Lund! Något alla kan bidra till, på sitt eget sätt!

now we have come a good way into the semester and many new students have come to Domino. It is a special task for us to include new students and to contribute to something which distinguishes Jesus Christ: hospitality.
Hospitality – showing interest in that which oneself does not immediately link to. Often this can happen through questions. Or by following a part of the way and not filling up space with ourselves. Quiet community also has its place.
Some of those who have been here for a long time have gone their ways – Evelina for example. It is a question for us how to create a community if the stable core is quite small. Not so easy! To offer something more than a social environment (there are plenty of those in Lund) – exchange and immersion in Christian faith, a place where we can find a way towards a transformation in life. Something else and much more fascinating than somewhere else in Lund! Something that everyone can contribute to in their own way.

Br Björn